مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست در شهرداری

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه احداث بنا

۱

ارائه مدارک مالکیت  زمین ( قرارداد واگذاری) یا سند مالکیت و کارت ملی مالک

۲

ارائه صورتجلسه تحویل زمین از شرکت عمران گلبهار

۳

معرفی نامه تعاونی (در صورتی که زمین از تعاونی های مالک زمین خریداری شده است)

۴

فرم درخواست پروانه (از شهرداری اخذ گردد)

۵

اصل و کپی وکالتنامه و مدارک مالکیت

۶

کپی مدارک ردیف ۱و۲و۳

مدارک مورد نیاز جهت صدور تمدیدپروانه

۱

فرم تمدید پروانه ( ازشهرداری اخذگردد)

۲

گزارش تایید شده پیشرفت فیزیکی توسط ناظر(فرم مربوطه پیوست فرم شماره ۱ می باشد ) و سازمان نظام مهندسی

۳

معرفی نامه تعاونی (در صورتی که زمین از طریق تعاونی خریداری شده است )

۴

اصل  و کپی مدارک شناسایی مالک

۵

ارائه اصل و کپی از پروانه ساختمانی ( اصل پروانه تا قبل از صدور تمدید پروانه از مالک اخذ می گردد)

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه توسعه بنا

۱

فرم درخواست پروانه توسعه بنا( از شهرداری اخذ  گردد)

۲

ارائه اصل  و کپی مدارک شناسایی مالک

 

اصل و کپی سند

۳

ارائه اصل و کپی پایانکار (اصل پایانکار تا قبل از صدور پروانه توسعه بنا از مالک اخذ می گردد).

مدارک مورد نیاز جهت صدور پایانکار

۱

فرم درخواست پایانکار (از شهرداری اخذ گردد)

۲

گزارشات استحکام بنا تایید شده توسط مهندسین ناظر(فرمهای مربوطه به پیوست فرم شماره یک از شهرداری اخذ گردد.)

۳

معرفی نامه از  تعاونی ( در صورتی که زمین از تعاونی خریداری شده است)

۴

اصل و کپی پروانه (اصل پروانه تا قبل از صدور پایانکار از مالک اخذ می گردد.)

۵

اصل و کپی مدارک شناسایی مالک

مدارک مورد نیاز جهت صدور اصلاحیه پایانکار

۱

فرم درخواست اصلاحیه پایانکار( از شهرداری اخذ گردد)

۲

اصل و کپی مدارک شناسایی مالک

 

اصل و کپی  سند

۳

اصل و کپی پایانکار (اصل پایانکار تا قیل از صدور اصلاحیه پایانکار از مالک اخذ می گردد)

مدارک مورد نیاز جهت استعلام نقل و انتقال یا تسهیلات بانک

۱

نامه دفترخانه اسناد رسمی (نقل و انتقال ) و یا نامه بانک (تسهیلات )

۲

اصل سند و کپی

 

اصل و کپی مدارک شناسایی مالک

۳

اصل و کالت نامه اصل و کپی پایانکار ساختمانی

مدارک مورد نیاز جهت صدور بر و کف

۱

فرم درخواست برو کف ( از شهرداری اخذ گردد)

۲

ارائه اصل پروانه

۳

ارائه اصل و کپی مدارک شناسایی مالک یا وکیل قانونی

مدارک مورد نیاز جهت صدور اصلاحیه پروانه

۱

فرم اصلاحیه پروانه ( از شهرداری اخذ گردد)

۲

گزارش تایید شده پیشرفت فیزیکی توسط ناظر )فرم مربوطه پیوست فرم شماره ۱ می باشد)

۳

معرفی نامه تعاونی (در صورتی که زمین از طریق تعاونی خریداری شده است )

۴

اصل  و کپی مدارک شناسایی مالک

۵

ارائه اصل و کپی از پروانه ساختمانی ( اصل پروانه تا قبل از صدور تمدید پروانه از مالک اخذ می گردد)

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور پایانکار تفکیکی

۱

فرم درخواست پایانکار تفکیکی ( از شهرداری اخذ کردد.)

۲

اصل و کپی سند

۳

اصل و کپی مدارک شناسایی مالک

۳

اصل و کپی پایانکار ساختمانی

۴

صورت مجلس تفکیکی و کروکی از اداره ثبت چناران