لیست شماره تلفن های ضروری شهرداری

  • شماره تلفن شهرداری مرکز : ۳۸۳۲۳۲۳۲
واحدشماره مستقیم
شواری شهر۳۸۳۲۳۴۳۶
مستقیم آتش نشانی۳۸۳۲۳۳۳۷
کارپردازی ۳۸۳۲۳۳۳۶
دفتر شهردار۳۸۳۲۴۳۳۰
نگهبان گلشن۳۸۳۲۶۰۶۲
خدمات شهر گلشن۳۸۳۲۶۰۷۵
حمل و نقل۳۸۳۲۶۴۲۰
پارک سوار۳۸۳۲۸۳۳۰
فنی و عمران گلشن۳۸۳۲۶۰۶۳